Info

New or Forgotten?

Welkom bij de
Utrechtse Tennis Organisatie (U.T.O.)
www.utrechtsetennisorganisatie.nl
MAATWERK
VOOR ELKE
VERENIGING
UTO > Over ons > Lesreglement

Lesreglement - versie 2018

Als u inschrijft voor onze lessen, gaat u akkoord met onderstaande bepalingen. Onderstaande bepalingen gelden voor tennisles bij UTO.

Artikel 1 Planning lessen

 • De lessen worden gegeven op (in overleg met de TC/JC) vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de reguliere basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen.
  Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld. Dit schema (inclusief lesdata inhaallessen) krijgt u te zien bij inschrijving voor les.
 • Een lesuur duurt 50 minuten.
 • Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer is voorbehouden aan de U.T.O..
 • Er wordt gestreefd naar training in homogene groepen. Indien de U.T.O. dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 • De groepen bestaan in principe uit 4 of 8 deelnemers of minder; om te zorgen voor minimale uitloting en maximale deelname kan UTO een 5e of  9e persoon toevoegen. (kosten van de les worden dan gedeeld door het aantal personen)

Artikel 2 Inhalen lessen

 • In de zomerperiode worden er maximaal 2 lessen ingehaald bij uitval als gevolg van weersomstandigheden, deze inhaaldata kunnen in de vakanties vallen. In de winterperiode worden de eerste 2 lessen de 2 lessen die daana uitvallen zijn voor de leerling. 
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 • Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald.
 • De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster de les afmeldt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer, de tennisschool of het clubhuis van de tennisvereniging.

Artikel 3 Inschrijven lessen

 • Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingen zullen in behandeling worden genomen. Elke deelnemer moet zich aanmelden via een online inschrijfformulier. Alleen in besproken uitzonderingen wordt een aanmelding op andere wijze geaccepteerd. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de deelnemer.
 • Door indienen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de tennislessen.
 • Door inschrijving verbindt u zich aan de tennislessen. Inschrijving voor les geeft geen garantie op plaatsing.
 • Annulering van de tennislessen kan alleen schriftelijk en tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lescyclus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.

Artikel 4 Betaling

 • In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen tennislessen op een eerder ingedeeld en/of beschikbaar tijdstip georganiseerd kunnen worden zal restitutie van het (resterende) lesgeld plaats vinden.
 • Het lesgeld dient te worden voldaan door middel van automatische incasso waarvoor de deelnemer een machtiging afgeeft aan de U.T.O.. Deelnemer wordt geacht voldoende saldo op de rekening te hebben om incasso mogelijk te maken. Maakt u geen gebruik van de betaling via automatische incasso dan komen en € 6,- aministratie kosten bij.
 • Niet verschijnen op de les is voor rekening van de deelnemer. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven in principe geen recht tot inhalen.
 • Bij voortijdige beëindiging van de tennislessen door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld.
 • Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen de deelnemers vastgesteld zonder tussenkomst van de U.T.O..
 • Recht op deelname aan de tennislessen van de U.T.O. ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het lesgeld.
 • Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totale lesgeld ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • U.T.O. is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.